Zwroty

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma  14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do  odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien  nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych  od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez  Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem  środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za  niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkt nie powinien nosić cech używania oraz uszkodzeń, ponieważ kwota zwrotu może zostać pomniejszona o jego utraconą wartość.

W  przypadku asortymentu, który jest produktem personalizowanym,  wykonywanym na indywidualne zamówienie klienta niemożliwy jest zwrot  towaru w formie odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu  ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) z dnia 30.05.2014  r., która nie dotyczy towaru personalizowanego (nadruk wskazany przez  klienta), wykonywanego na indywidualne zamówienie kupującego. W myśl  treści Art. 38. ww. Ustawy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza  lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w  odniesieniu do umów: 

* o świadczenie usług, jeżeli  przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

*  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb;

W przypadku  oferowanych przez nas produktów personalizowanych klient ma prawo do  złożenia reklamacji, np. z tytułu niezgodności towaru z opisem/zdjęciami  w aukcji, czy też niezgodności produktu z przekazanymi wytycznymi  klienta do jego wykonania.

Reklamacje

1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli otrzymany produkt  ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na  niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności rzecz sprzedana  jest niezgodna, jeżeli: 

* nie ma właściwości, które rzecz tego  rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo  wynikający z okoliczności lub przeznaczenia 

* nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiający próbkę lub wzór 

*  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy  zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej  przeznaczenia 

* została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

2.  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy  pod adresem kontakt@studioobrazow.pl lub w formie pisemnej na adres  siedziby Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co  najmniej: 

*imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

* datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

* przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

* wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.

3.  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej  otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest  na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty  tradycyjnej. W przypadku przyjęcia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany przedmiot na adres siedziby Sprzedającego na własny koszt.

4.  Jeśli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać obniżenia jego ceny,  żądać jego naprawy lub wymiany na wolny od wad. Według zapisów Kodeksu  Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.) oraz inne powszechnie  obowiązujące przepisy prawa.

5. Klient ma możliwość  skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie  dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są w  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)  rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań  statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów  Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej  800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl